19 października 2021

OŚWIADCZENIE GRONA NAUCZYCIELSKIEGO „BEDNARSKIEJ”

Przygotowa- liśmy/łyśmy wspólnie następujące Oświadczenie.

W ciągu 30 lat naszej pracy zdarzyły się sytuacje przekroczenia granic. Jest to dla nas bolesna nauka. Jest nam z tego powodu ogromnie przykro. Zależy nam na tworzeniu transparentnych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji. Życzyli-/życzyły- byśmy sobie, by sytuacje jakichkolwiek nadużyć nie zdarzały się, a jeśli do nich dojdzie – by proces reagowania przebiegał możliwie szybko, z poszanowaniem praw i uczuć osób, których sytuacja dotyczy.

Uruchomi- liśmy/łyśmy specjalną skrzynkę mailową z myślą o naszych osobach absolwenckich i tych należących do społeczności „Bednarska”, którzy/które chcieliby/chciałyby zabrać głos w sprawie lub/i zgłosić trudne doświadczenia związane z przekroczeniem granic lub  jakąkolwiek formą nadużyć ze strony naszego środowiska. Wiadomości można przesyłać anonimowo na adres: twojglos@bednarska.edu.pl

Utworzy- liśmy/łyśmy specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej pod nazwą Bednarska inkluzywna, tam możecie dowiedzieć się o zmianach, które zaszły, o podjętych już działaniach oraz o tym, co jeszcze będzie realizowane.