Zaproszenie do projektu

DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ – ZAPROSZENIE DO PROGRAMU NIEMIECKI XL

Oferta zaadresowana jest do osób zaczynających, jak i kontynuujących naukę niemieckiego. Zapraszamy również tych, którzy stali się pasjonatami języka niemieckiego oraz wszystkich rozczarowanych i zniechęconych. Do projektu mogą zostać przyjęte również osoby, które nie uczyły się języka niemieckiego, o ile są zdolne i pracowite.  

Projekt NIEMIECKI XL jest programem autorskim, który ma na celu:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez nauczanie języka jako elementu kultury, rozumianej głównie jako umiejętność praktycznego funkcjonowania w niemieckiej codzienności;
 2. Rozbudzenie zainteresowania kulturą Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych, ich historią, dorobkiem naukowym, kulturowym, cywilizacyjnym oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowej;
 3. Kształcenie kompetencji komunikacyjnej w zakresie tzw. kodu elaborowanego, umożliwiającego w przyszłości podjęcie studiów wyższych w Niemczech; 
 4. Przygotowanie do egzaminu końcowego pod nazwą DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) pod patronatem Rządu Niemieckiej Republiki Federalnej na poziomie C1, umożliwiającego podjęcia bezpłatnych studiów w Niemczech;
 5. Przygotowanie do matury rozszerzonej zgodnie z podstawą programową MEN.

Program Niemiecki XL to:

 1. 8 godzin zajęć niemieckiego tygodniowo z doskonałymi nauczycielami, w tym 2 godziny konwersacji prowadzone przez doświadczonego niemieckiego lektora! Dzięki tak dużej liczbie godzin zajęć nauka niemieckiego NIE JEST FIKCJĄ, tak jak to się dzieje w innych szkołach, gdzie mimo realizacji programu i pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego absolwenci dysponują niskimi kompetencjami językowymi;
 2. Fascynująca przygoda z językiem i kulturą niemiecką;
 3. Wysoka skuteczność zajęć dzięki połączeniu modelu uczenia się przez działanie z zastosowaniem najnowocześniejszych i urozmaiconych technik pracy oraz autorskiej metody nauczania języka obcego jako innego sposobu myślenia, zamiast mechanicznej, pamięciowej nauki słówek i gramatyki;
 4. Kolażowy charakter lekcji, czyli spójna kombinacja najróżniejszych materiałów i form pracy, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, utrzymuje poziom koncentracji oraz sprzyja zapamiętywaniu;
 5. W ramach 8 godzin nauki przedmiot Wiedza o Niemczech, prowadzony w języku niemieckim;
 6. Mówienie po niemiecku – łatwo i przyjemnie: Seminaria konwersacyjne na bazie materiału filmowego (unikatowa, autorska metoda treningu biegłości w mówieniu, czyli przekuwania teoretycznej wiedzy o języku na praktyczne umiejętności komunikacyjne). Technika ta wyróżnia się wysokim stopniem atrakcyjności i skuteczności w nauce słówek, a także rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia;
 7. Skuteczny przepis na gramatykę niemiecką – Minimum nauki na pamięć, maksimum rozumienia! Uczniowie nie uczą się na pamięć rodzajników, formy liczby mnogiej rzeczowników, końcówek przymiotnika czy form podstawowych czasowników nieregularnych, lecz poznają proste algorytmy językowe, przez co bez większego wysiłku i w sposób zupełnie naturalny nabierają poprawności językowej;
 8. Dwukrotny udział w specjalnie dla naszych uczniów przygotowanym tygodniowym seminarium naukowym w stolicy Niemiec – Młody Berlin;
 9. Dwukrotne uczestnictwo w polsko-niemieckich projektach naukowych;
 10. Dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia przyznawane przez Centralę Wymiany Pedagogicznej PAD (Pädagogischer Austauschdienst);

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE NIEMIECKI XL ORAZ ICH RODZICE PROSZENI SĄ O KONTAKT Z KOORDYNATOREM PROJEKTU:

Mariusz A. Kisielewski

Tel. 603 88 14 19

mariusz.kisielewski@bednarska.edu.pl

www.naukaniemieckiego.pl