Bednarski Informator

CLIL – Content & Language Integrated Learning

CLIL (Content & Language Integrated Learning) jest metodą wykorzystującą język obcy w nauczaniu innych przedmiotów. Z reguły chodzi o język angielski, od którego i my zaczynamy. Istotą projektu jest wprowadzanie słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych w tok zajęć prowadzonych również po polsku. W zależności od poziomu językowego grupy "angielski wkład" w np. lekcje historii, matematyki czy biologii jest zróżnicowany. CLIL nie ma nic wspólnego z klasami dwujęzycznymi, prowadzi do "normalnej", polskiej matury. Jego zadaniem jest wyrobienie łatwości w posługiwaniu się językiem obcym w różnych sytuacjach szkolnych i akademickich.
CLIL to nauka języka angielskiego na różnych płaszczyznach. Uczeń, który na początku swojej kariery szkolnej zaklasyfikował się np. do grupy upper-intermediate uczy się języka angielskiego w wymiarze 5h tygodniowo (4h z podręcznikiem i nauczycielem Polakiem + 1h konwersacji z nativem). Dodatkowo jego wiedza językowa poszerza się na innych przedmiotach.

W minionych latach wprowadziliśmy na Bednarskiej nauczanie historii, filozofii, WOKu, historii sztuki, biologii, matematyki i chemii. Nie oznacza to, że wszystkie te lekcje w całości odbywały się po angielsku. Nauczyciel uczący danego przedmiotu i znający możliwości językowe danej grupy uczniów i swoje własne!) decyduje, które partie materiału można przekazać w wersji angielskiej. Wymaga to ścisłej współpracy z nauczycielem – anglistą.
Możemy pochwalić się dobrymi rezultatami pilotażu. "Angielski wkład" ubarwia lekcje, stawia uczniów i nauczycieli przed nowymi, ciekawymi zadaniami, stymuluje intelektualnie.

Postanowiliśmy rozszerzyć ten projekt na całą szkołę.

Od roku szkolnego 2010/2011 nauczanie w systemie CLIL obejmuje wszystkie klasy I na Bednarskiej.


DLACZEGO wprowadzamy system CLIL:

  • Bo uważamy, że we współczesnym świecie nie wystarczy już tylko dogadać się ale trzeba dobrze władać przynajmniej jednym jęz. obcym i umiejętnie się nim posługiwać w różnych dziedzinach
  • Bo nasi uczniowie coraz częściej wyjeżdżają na studia do innych krajów
  • Bo angielski jest najpopularniejszy narzędziem komunikacyjnym


Co daje ta metoda - CLIL?

  • Pozwala sprawdzić umiejętność rozumienia i komunikowania się poza klasycznymi lekcjami jęz. angielskiego
  • Rozwija słownictwo, utrwala składnię
  • Zmusza do posługiwania się jeż. obcym w naturalnych sytuacjach
  • Przygotowuje do ewentualnych studiów zagranicznych
  • Pozwala rozwijać język w oparciu o oryginalne (nie adaptowane) materiały (teksty).